SEJARAH UMAT ISLAM TAHUN 570 ~ 2003 M


 • 570 M
  1. Kekalahan Abraha di dalam upayanya untuk memusnahkan Ka’bah.
  2. Kelahiran Muhammad saw. Ayah beliau, Abdullah, meninggal dunia sebelum Beliau lahir.
 • 576 M
  Ibu Nabi, Aminah meninggal dunia ketika Nabi berumur 6 tahun.
 • 594 M
  Muhammad menikah dengan Khadijah.
 • 610 M
  1. Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul (utusan) Allah.
  2. Mulainya Fase Dakwah Pertama:
  Membina para shahabatnya dan penganut Islam yang baru secara rahasia di rumah Arqam bin Abi al-Arqam. Allah SWT. berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri.” (Q.S. ar- Ra’d [13]: 11).
 • 613M
  1. Fase Dakwah Kedua: Dakwah secara terbuka setelah turunnya ayat: “Maka sampaikanlah secara terbuka apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.” (Q.s. ai-Hijr [15]: 94).
  2. Mulainya Interaksi antara kaum Muslim dan orang-orang kafir.
 • 619 M
  1.Isra’ Mi’raj
  2.Mencari nushrah (perlindungan) dalam rangka menerapkan Islam dari orang-orang yang memiliki pengaruh serta kekuatan, suku-suku, dan kaum dengan syarat mereka memeluk Islam.
 • 621 M
  1.Fase dakwah ketiga dimulai.
  2.Bai’at Aqabah Pertama:
  Rasulullah saw, dibaiat oleh suku Aus dan Khazraj yang berasal dari Yastrib (Madinah).
  3.Nabi Muhammad saw. mengirim Mush’ab bin ‘Umair ke Yastrib untuk mengajarkan Islam kepada suku tersebut.
  4.Sebagian besar penduduk Madinah memeluk Islam.
 • 622 M/1 H
  1.Bai’at Aqabah Kedua: Rasulullah menerima penyerahan pemerintahan Madinah dari Aus dan Khazraj. Bai’at Aqabah Kedua ini diberikan oleh 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Mereka membai’at Muhammad saw. untuk memeluk Islam dan memberikan perlindungan kepada beliau.
  2.Perintah untuk berhijrah diberikan oleh Muhammad saw. kepada para sahabat. Quraisy merancang untuk membunuh Muhammad saw., tetapi upaya mereka gagal dan Muhammad saw. melakukan hijrah.
 • 622 M/1 H
  Negara Islam Berdiri
 • 622-32 M
  1. Muhammad saw. menjadi Pemimpin Negara Islam Pertama.
  2. Muhammad saw. mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin.
  3. Membangun masjid sebagai pusat pengembangan agama dan politik.
  4. Menandatangani Watsiqah Madinah (Piagam Madinah) antara kaum Muslim (Anshar dan Muhajirin) dengan orang-orang kafir musyrik dan Yahudi Yastrib.624 M
  Perang Badar: Kaum Muslim menang. 313 orang kaum Muslim berhadapan dengan 1000 orang kaum kuffar. Peperangan yang paling penting dalam sejarah Islam.
  625 M
  Perang Uhud: Pihak kaum Muslim kalah. Beberapa dari pasukan Muslim mengabaikan salah satu perintah Muhammad saw. dan meninggalkan posisi penting di medan perang. Muhammad (saw) sendiri terluka.
  627 M
  Perang Khandaq (Ahzab): Islam dan kaurn Muslim menang. Selepas peperangan ini pihak Quraisy tidak mampu lagi untuk melancarkan serangan terhadap kaum Muslim.
 • 628 M
  1. Perang Bani Qurayzdah: Islam menang,
  2. Perjanjian Hudaybiyah: Perjanjian damai dengan jangka waktu maksimal 10 tahun, antara kaum Muslim dengan Quraisy. Langkah politik Nabi saw. yang bijak ini, antara lain, untuk menghancurkan kesepakatan antara Quraisy dan Khaybar. sehingga kekuatan pihak Quraisy semakin lemah.
  3. Titik perubahan dalam Sirah.
  4. Mengutus surat kepada para pemimpin dunia untuk mengajak mereka kepada Islam.
  5. Perang Khavbar: Islam menang.
 • 629 M
  Perang Mu’tah: Perang antara pihak Islam dan Romawi. kaum Muslim mundur. 3.000 orang Islam berhadapan dengan 200.000 kaum kuffar.
 • 630 M
  1. Pembebasan Makkah: Setelah pihak Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah, Makkah dibebaskan oleh Nabi saw.
  2. Perang Hunayn: Islam menang.
  3. Perang Taif: Islam menang.
  4. Perang Tabuk: Romawi mundur.631 M
  1. Tahun Perutusan.
  2. Suku-suku Arab yang lain di Semenanjung Arab memberikan baiat
  mereka kepada Nabi saw.
 • 632 M / 11 H
  1. Haji Wada: 100.000 kaum Muslim menghadirinya.
  2. Muhammad saw. mempersiapkan bala tentara Usamah bin Zayd untuk menyerang Romawi.
  3. Rasulullah Muhammad (saw) wafat.
  632-661 M/11-40 H

AI-Khilafah ar-Rasyidah
1632 – 34 M/11-13 H Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.

 • 632M
  1. Para Shahabat melantik Abu Bakar sebagai Khalifah.
  2. Meneruskan misi Usamah bin Zayd.
  3. Abu Bakar memerangi golongan murtad dan suku Arab yang enggan membayar zakat.
 • 633 M
  1. Perang Yamamah: Islam berhasil membebaskan selatan Syria.
  2. Penaklukan al-Hirah di Irak.
  3. Pengumpulan al-Quran:
  Quran dikumpulkan dalam
  bentuk buku yang diketuai
  oleh Zayd bin Tsabit.
 • 634 M / 13 H
  1. Peperangan Ajnadin di Palestina.
  2. Abu Bakar meninggal dunia.
 • 634 M – 644 M/13-23 H Khalifah ‘Umar bin al-Khaththab r.a.
  636 M
  1. Barah dan Balabak dibebaskan.
  2. Damaskus dan Hims dibebaskan.
  raian Fakta-fakta Sejarah Masa Keemasan Islam
  •Pemberian sertifikat tanah (Tahun 925 H/1519 H) kepada para pengungsi Yahudi yang lari dari kekejaman Inkuisisi Spanyol pasca jatuhnya pemerintahan Islam di Andalusia.
  ••Surat ucapan terima kasih dari Pemerintah Amerika Serikat atas bantuan pangan yang dikirim khalifah ke Amerika Serikat yang sedang dilanda kelaparan pasca perang dengan Inggris (abad 18).
 • 637M
  1. Syria dan Jordan dibebaskan.
  2. Perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid.
  3. Pelabuhan Laut al-Kufah dibangun.
 • 638 M
  1. Irak dibebaskan.
  2. Perang al-Qadissiyah.
  3. Jerusalam dibebaskan secara damai.
  4. Perang Jalula’: Parsi dikalahkan.
  5. Banyak lagi kota-kota di Syria dibebaskan.
 • 639 M
  1. Penyusunan Kalender Hijrah.
  2. Para sahabat menetapkan permulaannya didasarkan kepada peristiwa paling penting dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Nabi saw. dari Makkah ke Madinah untuk mendirikan Daulah (Negara) Islam.
 • 640 M Kawasan di Irak dan Syria yang masih tinggal dibebaskan.
 • 641 M Qaysariyyah dibebaskan.
 • 642 M
  1. Mesir dibebaskan.
  2. Kaum Yahudi berpindah dari negeri Arab ke Syria.
 • 643 M
  1. Dinasti Persia runtuh dan Iran dibebaskan.
  2. Perang Nahawand
 • 644 M /23 H
  1. Tripoli (Libya) dibebaskan.
  2. Azerbaijan dibebaskan.
  3. Hamazan dibebaskan.
  4. Asfahan dibebaskan.
  5. ‘Umar dibunuh oleh seorang Majusi.
 • 644 – 656 M/23-35 H Khalifah Utsman bin Affan r.a.648 M
  1. Syapur dibebaskan.
  2. Tripolitania dibebaskan.
 • 652 M
  Khurasan dan Naisapur ditaklukan.
 • 653 M / 35 H
  ‘Utsman dibunuh di Madinah.
 • 656 – 661 M Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib r.a.658 M
  Perang Jamal: Perang antara Khalifah ‘Ali dengan penentangnya.
 • 659 M
  Perang Siffin: Perang antara Khalifah ‘Ali dengan penentangnya, yaitu Muawiyah.
  Bidang Politik
  •Surat jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir tentara Rusia dan mencari eksil ke Khalifah (30 Jumadil Awwal 1121 H/7 Agustus 1709 H)
  ••Pemberian izin dan ongkos kepada 30 keluarga Yunani yang telah berimigrasi ke Rusia namun ingin kembali ke wilayah khalifah, karena di Rusia mereka justru tidak sejahtera (13 Rabiul Akhir 1282/5 September 1865)
  Hasan al-Basri (643-732M)
 • 660 M
  Perang Nahrawan: Perang melawan golongan Khawarij.661M/40H
  ‘Ali dibunuh di Kufah.
 • 661- 661 M/40 H
  Khalifah Hasan bin ‘Ali.
 • 661 M Hasan mengundurkan diri setelah 6 bulan.
 • 661-750 M/41-132 H

Kekhalifahan Bani Umayah

 • 661 – 680 M/41-60 H
  Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan.
 • 661 M
  Muawiyah menjadi khalifah, selepas Hasan memberikan baiatnya.
 • 663 M
  Burqaha (Libya) dan Kuwar (Sudan) dibebaskan.
 • 663-6671 M
  Banyak negeri di Asia dibebaskan.
 • 680-683 M
  Khalifah Yazid bin Muawiyah.
 • 683-683 M
  Khalifah Muawiyah bin Yazid.
 • 683-692 M / 64-73 H
  Abdullah bin Zubayr menjadi Khalifah. Dia dibunuh oleh golongan Umawiyyun
 • 683-692 M
  Khalifah Marwan bin al-Hakam.
 • 684 M/65 H
  Perang Karbalaa, Husein terbunuh
 • 691M/72H
  Kubah Batu (Dome of the Rock) dibangun di Jerusalam.
 • 692-705 M
  Khalifah Abdul Malik bin Marwan.
 • 696-705 M
  Banyak kota-kota Romawi dibebaskan.
 • 698-703 M
  Keseluruhan Afrika Utara dibebaskan.
 • 705 M
  Turkistan dibebaskan
 • 705-715 M
  Khalifah al-Walid bin Abdul Malik
  706 M
  1. Perluasan Masjid an-Nabawi.
  2. Pembebasan Bukhara dan tempat-tempat lain.
  Bidang Politik
  •Khalifah membuat peraturan bebas cukai bagi barang bawaan orang-orang Rusia yang mencari eksil ke Wilayah khalifah Utsmani pasca Revolusi Bolschevik (25 Desember 1920).
  ••Pasukan khilafah Turki Utsmani tiba di Aceh (1566-1577) termasuk para ahli senjata api, penembak dan para teknisi. untuk mengamankan wilayah Syamatiirah (Sumatera) dari Portugis. Dengan bantuan ini Aceh menyerang Portugis di Malaka.
 • 711 M
  Andalusia dan sebagian Prancis dibebaskan.
 • 712 M
  1. Sind dan Punjab (India) dibebaskan.
  2. Khawarizm dan Samarqand dibebaskan.713 M
  Kabul (Afghanistan) dibebaskan.
 • 715 M
  Tus dibebaskan.
 • 715-717 M
  Khalifah Sulayrnan bin Abdul Malik.
  1) Imam Zayd bin ‘AN (700-742 M)
  2) Imam Abu Hanifah (700-768 M)
  3) Imam Ja’afar (700-768 M)
  4) Ibn Ishaq (708-774 M)
  5) Imam Malik (713-797 M)
 • 717-720 M
  Khalifah Umar bin Abdul Aziz:
  1. Tidak ada kemiskinan di Negara Islam.
  2. Tiada orang yang layak menerima zakat.
  3. Dana dari zakat digunakan untuk membebaskan budak di
  Eropa.
 • 720-724 M
  Khalifah Yazid bin Abdul Malik
  Jabir ibn Hayyan (721-81 5 M)
 • 724-743 M
  Khalifah Hisham bin Abdul Malik
 • 732 M
  Pertempuran Balat as-Syuhada di tengah Prancis. Muslim dikalahkan.
 • 743-744 M
  Khalifah al-Walid bin Yazid ibn Abdul Malik
 • 744-744 M
  Khalifah Yazid bin al-Walid
  744-744 M
  Khalifah Ibrahim bin al-Walid
  Bidang Politik
  •Surat jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir tentara Rusia dan mencari eksil ke Khalifah (30 Jumadil Awwal 1121 H/7 Agustus 1709 H)
  ••Pemberian izin dan ongkos kepada 30 keluarga Yunani yang telah berimigrasi ke Rusia namun ingin kembali ke wilayah khalifah, karena di Rusia mereka justru tidak sejahtera (13 Rabiul Akhir 1282/5 September 1865)
  Penerjemahan buku-buku Hellenistic (filsafat Yunani) ke bahasa Arab. Hal ini mengakibatkan lahirnya golongan Mutakalimin, seperti Muktazilah, Jabariah, Ahlussunnah, dan lain-lain.
 • 744-750 M
  Khalifah Marwan bin Muhammad
 • 755 M
  Abdurrahman ad-Dakhil memulai pemerintahan di Andalusia.
 • 750-1517 M/132-923 H

Kekhalifahan Abbasiyah

 • 750-754 M
  Khalifah Abu al-‘Abbas as-Saffah, memerintah dari Kufah.
 • 754-775 M
  Khalifah Abu Jafar al-Manshur
 • 756-766 M
  Pembangunan kota Bagdad.
  Imam Syafi’i (767-820 M)
 • 775-785 M
  Khalifah al-Mahdi
  al-Khawarizmi (780-850 M)
 • 785-786 M
  Khalifah al-Hadi
 • 786-809 M
  Khalifah Harun ar-Rasyid
  Penaklukan banyak kawasan Romawi.
  Imam Ahmad bin Hanbal (781-856 M)
  Imam Muslim (wafat 833 M)
  al-Kindi (801-869 M)
 • 809-813 M
  Khalifah al-Amin
 • 813-833 M
  Khalifah al-Ma’mun
  Imam al-Bukhari (816-878 M)
 • 833-842 M
  Khalifah al-Mu’tasim Billah
 • 837 M
  1. Khalifah menyahut seruan seorang muslimah yang meminta
  pertolongan karena ditawan oleh Romawi dan menyelamatkannya.
  2. “Ammuriah dibuka. 30.000 Romawi terbunuh dan 30.000 yang
  lain ditawan.
  Bidang Pendidikan
  •Standar gaji guru yang mengajar anak-anak pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sebesar 15 Dinar (1 dinar = 4,25 Gram Emas) atau setara 5.700.000,- rupiah dan diikuti oleh para khalifah berikutnya.
  ••Di Bagdad berdiri Universitas al Mustanshiriyyah, Khalifah Hakam bin Abdurrahman an Nashir mendirikan Univ. Cordoba yang menampung Mahasiswa Muslim dan Barat. Gratis.
  •Abu Dawud (824-897 M)
 • 842-847 M
  Khalifah al-Watsiq Billah
  ibn Majah (831-895 M)
 • 847-861 M
  Khalifah al-Mutawakkil Alallahal.
  al-Fargani (wafat 861 M)
  an-Nasa’i (837-925 M)
 • 861-862 M
  Khalifah al-Muntashir Billah
 • 862-866 M
  Khalifah al-Musta’in Billah
 • 866-869 M
  Khalifah al-Mu’tazz Billah
  Zakaria ar-Razi (864-930 M)
 • 869-870 M
  Khalifah al-Muhtadi Billah
 • 870-892 M
  Khalifah al-Mu’tamid ‘Alallah
  Di abad ke-4 Hijrah, pintu ijtihad tertutup, setelah al-Qaffal mengeluarkan fatwa melarang ijtihad. Bagaimanapun, faktanya masih terdapat banyak mujtahid dalam Negara Islam.
  Imam at-Tirmidzi (wafat 918 M)
  al-Farabi (870-950 M)
 • 892-902 M
  Khalifah al-Mu’tadid Billah
 • 899 M/264 H
  Kemuncuian golongan Qaramita. Yang kemudian dihancurkan pada 458 H.
  Imam at-Tabrani (wafat 932 M)
 • 902-908 M
  Khalifah al-Muktafi Billah
 • 908-933 M
  Khalifah al-Muqtadir Billah
  Bidang Pendidikan
  •Para khalifah mendirikan sarana umum untuk sarana pendidikan berupa perpustakaan, auditorium, observatorium dll.
  ••Ja’far bin Muhammad (940 M) mendirikan perpustakaan di Mosul yang sering di kunjungi para ulama baik untuk membaca atau menyalin. Pengunjung perpustakaan mendapat segala alat yang diperlukan (pena, tinta, kertas dll) secara gratis.
 • 913 M/301 H
  Al-Hambra Qasr (istana al-Hambra) dibangun di Seville, Andalusia.
 • 930 M/317 H
  Qaramita menyerang Makkah ketika musim haji dan mencuri Hajar Aswad.
 • 933-934 M
  Khalifah al-Qahir Billah
 • 934-940 M
  Khalifah ar-Radhi Billah
 • 940-944 M
  Khalifah al-Muttaqi Lillah
 • 944-945 M
  Khalifah al-Mustakfi Billah
 • 945-974 M
  Khalifah al-Muti Lillah
 • 947 M/336 H
  Sayf ad-Dawlah mendirikan Pemerintahan Hamadiyin di Allepo.
 • 969 M
  Kota Kahirah (Kairo) dibangun.
 • 970 M-972 M
  1. AI-Muiz membangun Universitas al-Azhar untuk menyebarkan faham Fatimiyah.
  2. Salahuddin al-Ayyubi kemudian membersihkan al-Azhar dan faham
  tersebut.al-Biruni (973-1048 M)
 • 974 M-991 M
  Khalifah at-Tha’i Li-llah
  Ibnu Sina (980-1037 M)
 • 987 M / 377 H
  Masjid Agung Cordova dibangun.
 • 991 M-1031
  M Khalifah al-Qadir Billah
 • 996 M -1021 M
  AI-Hakim Bi-Amri as-Syaithan
  (bukan Bi-Amrillah) memerintah
  Mesir.
  Imam Ibn Hazm (994 M-1064 M)
 • 1031 M-1074 M
  Khalifah al-Qa’im Bi-Amrillah
 • 1037 M/429 H
  Kaum Saljuk dipimpin oleh Tughril
  menaklukkan Khurasan.
 • 1046 M/489 H
  Paus (pope) Urban II memulai Perang Salib Pertama.
  al-Gazali (1058-1 1 1 1 M)
 • 1060 M Kepulauan Sisilia dibebaskan.
  Bidang Pendidikan
  •Mahasiswa yang secara rutin belajar di perpustakaan diberikan pinjaman buku secara teratur.
  ••Pada masa Khilafah Islam abad 10 M. Seorang ulama Yaqut ar Rumi memuji para pengawas perpustakaan di kota Mer Khurasa karena mengizinkan peminjaman sebanyak 200 buku tanpa jaminan apapun per-orang.
 • 1070 M
  Alb Arsalan mengalahkan Romawi. Rajanya ditawan, dan dibebaskan setelah membayar tebusan.
 • 1074 M-1094 M Khalifah al-Muqtadi Bi Amrillah
 • 1090 M/483 H
  Permulaan kelompok al-Batiniyyah, dihapuskan pada 1256 M.
 • 1094-1118 M Khalifah al-Mustazhir Billah
 • 1099 M
  1. Kelompok Batiniyyah muncul di Asfahan
  2. Kaum Salib menguasai Yerussalem, dengan pertolongan golongan
  Fatimiyah.
 • 1107-1108 M
  Kaum Salib menaklukkan Tripoli dan sebagian Syria.
 • 1109 M
  Yusuf ibn Tasfin al-Barbar mengalahkan kaum Salib di Andalusia.
  Imam Sarkasyi (wafat 1112 M)
 • 1118 -1135 M
  Khalifah al-Mustarsyid Billah
  Ibn Rusyd (1126-1198 M)
 • 1135-1136 M
  Khalifah ar-Rasyid Billah
 • 1136-1160 M
  Khalifah al-Muqtafi Li Amrillah
 • 1148 M
  Khayr ad-din Zinki mengalahkan kaum Salib di dekat Damsyik (Damaskus)
 • 1160 -1170 M
  Khalifah al-Mustanjid Billah
 • 1169 -1193 M/564-589 H
  1. Salahuddin memerintah Mesir.
  2. Kaum Fatimiyah dikalahkan.
  3. Pembersihan al-Azhar dari faham Fatimiyah.
 • 1170 -1179 M
  Khalifah al-Mustadhi Bi Amrillah
 • 1171 M
  Salahuddin memberikan bai’at kepada Khalifah.
 • 1177 M
  Salahuddin membangun tembok Kahirah (kairo).
  Ibn ‘Asakir (wafat 1 193 M)
 • 1179-1225M
  Khalifah an-Nasir Li Dinillah
 • 1187 M
  Salahuddin Al Ayubbi mengalahkan kaum Salib di Hittin (Palestina), al-Quds (Yerusalem), dan Syria dibebaskan.
  Bidang Pendidikan
  •Para khalifah memberikan penghargaan sangat besar terhadap para penulis buku, yaitu memberikan imbalan emas seberat buku yang ditulisnya.
  •Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky (Abad XI Hijriyah) mendirikan Madrasah an Nuriyah di Damaskus, di sekolah in terdapat fasilitas seperti asrama siswa, perumahan staff pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruanga besar untuk nceramah dan diskusi.
  •Sultan Muhammad I (1416 M) melakukan sensus pertanahan, registrasi berjalan hingga abad 17, jumlah dokumen di pusat arsip ini ada sekitar 1500 ton, meliputi wilayah dari afghanistan sampai Maroko, dari smenanjung Krim di Rusia sampai
 • 1193 M Salahuddin meninggal dunia.
 • 1219 M Kaum Salib mencaplok Dumiat (di Mesir)
 • 1220 M
  Jenghis Khan (Tatar) menaklukkan Turkistan, Bukhara, Samarqand, dan Khurasan
 • 1221 M AI-Malik al-Kamil membebaskan Dumiat.
 • 1225 -1226 M
  Khalifah Zahir Bi Amrillah
  Imam ar-Razi (wafat 1228 M)
 • 1226-1242 M
  Khalifah al-Mustanshir Billah
 • 1229 M/ 626 H
  Kaum Salib mengakuisisi Yerusalem untuk kedua kalinya.
  Ibn Qudamah (wafat 1242 M)
 • 1242-1258 M
  Khalifah al-Mu’tasim Billah
 • 1244M/642 H
  Yerusalem dibebaskan kembali.
 • 1249 M / 647 H
  Kaum Salib melancarkan serangan ketujuh dan yang terakhir, dipimpin oleh Louis IX, itupun gagal.
 • 1256 M
  Kekalahan mutlak kaum Batiniyyah di tangan kaum Tatar.
 • 1258 M
  1. Hulaghu menaklukkan Baghdad dan membunuh Khalifah: Kaum Tatar membunuh 1.6 juta orang muslim. Dua pengkhianat yaitu Ibn al-Alqami dan Nasiruddin at-Tusi membantu kaum Tatar.
  2. Titik kearah perubahan yang lebih parah terhadap intelektual kaum Muslim yang memang telah merosot.
  3. Ketiadaan Khalifah selama 3.5 tahun.
  3. Malik al-Muzaffar Qutuz (dari Mesir) mengalahkan kaum Tatar di Ayn Jalut (Palestine).
  Bidang Sosial
  •Pada masa Khalifah Umar Ibn Al Khattab, beliau membangun Dar Ad Daqiq (gudang tepung) di berbagai kota dan rute perjalanan yang biasa ditempuh musfir, penuntut ilmu dan para saudagar. Siapa saja diantara mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, boleh mengambil bagiannya dari lumbung tersebut tanpa dipungut biaya.
  ••Khalifah Walid ibn ‘Abdul Malik membuat kebijakan dengan memberikan kepada setiap orang jompo dan orang-orang cacat/buta seorang pelayan untuk membantu mereka menjalankan kehidupannya sehari-hari.
 • Imam an-Nawawi (1223 M-1277 M)
 • 1261 -1262 M
  Al-Mustanshir Billah II, Khalifah terakhir di Baghdad.
 • 1262-1301 M
  Khalifah al-Hakim Bi-Amrillah I
 • 1262 M
  Banyak kelompok-kelompok Tatar memeluk Islam.
 • 1265M
  1. Ibn al-Ahmar mengalihkan kembali 32 kota di Andalus (spanyol).
  2. Hulaghu, raja Tatar meninggal dunia.
 • 1281 M
  1. AI-Malik al-Mansur Qalawun (dari Mesir) mengalahkan kaum Tatar di
  Syria.
  2. Sultan Qalawun membebaskan Tripoli (Syria) dari kaum Salib
  setelah 150 tahun.
 • 1293 M
  Islam tersebar di kalangan tentara Tatar.
 • 1299 -1326 M
  Usman I. Sultan Utsmaniyah yang pertama. Beliau berperang melawan romawi.
  Ibn Taimiyah (1263 -1328 M)
 • 1301 -1339 M
  Khalifah al-Mustakfi Billah I.
 • 1326-1329 M
  Ourkhan I, Sultan Utsmaniah yang kedua. Beliau menaklukkan Asia Kecil (Turki).
  Ibn Katsir (1300-1373 M)
  Ibn al-Qayyim al-Jawziyah (wafat 1350 M)
 • 1339 -1341 M
  Khalifah al-Watsiq Billah I.
 • 1341 -1352 M
  Khalifah al-Hakim Bi Amrillah II.
 • 1325-1362 M
  Murad I, Sultan Utsmaniyah yang ketiga.
 • 1352 -1362 M
  Khalifah al-Mu’tadhid Billah I
 • 1361 M
  Murad membebaskan Adranah.
 • 1362-1383 M
  Khalifah al-Mutawakkil Alallah I (Pengangkatan Pertama)
 • 1365-1405 M
  Timurlenk (Mongol) memulai perang terhadap kaum Muslim.
 • 1383-1386 M
  Khalifah al-Watsiq Billah II
  Bidang Sosial
  •Masa khalifah bin Abdul Aziz, tidak seorangpun yang dipandang berhak menerima zakat. Beliau sampai harus memerintahkan para pegawainya berkali-kali untuk menyeru di tengah-tengah masyarakat ramai, kalau-kalau di antara mereka ada yang membutuhkan harta, namun tidak ada seorangpun yang memenuhi seruannya.
  ••Pada masa beliau pula tidak ada satu orangpun penduduk Afrika yang mau mengambil harta zakat.
 • 1386 -1388 M
  Khalifah al-Mu’tashim
 • 1388-1405M
  Khalifah al-Mutawakkil ‘Alallah I (Pengangkatan kedua)1383 M
  Murad membebaskan Sofia.
 • 1389 M
  Perang Kosovo, Murad mengalahkan Serbia (Yugoslavia)
 • 1389 -1401 M
  Bayazid I, Sultan Bani Utsmaniyyah keempat.
 • 1393 M
  1. Bulgaria dibebaskan oleh Bayazid.
  2. Francis dan Jerman dikalahkan.
  3. Timurlenk menaklukkan Baghdad, pertama kali.
 • 1401 M
  1. Timurlenk menaklukkan Baghdad, yang kedua kali.
  2. Timurlenk menaklukkan sebagian Syria.
 • 1402 M
  1. Timurlenk menaklukkan Ankara, Bayazid tertawan.
  2. Bayazid dibebaskan, banyak kawasan kaum Muslim dibebaskan.
  Bidang Sosial
  •Gaji para pegawai Negara hingga ada yang mencapai 300 dinar (1275 gram emas) atau setara 114.750.000,- rupiah.
  •Masa al Hakim bin Amrillah, di Kairo, khilafah membangun 20.000 unit kios untuk disewakan kepada para pedagang dengan harga yang murah.
  •Negara juga membangun perumahan untuk rakyat dan bangunan-bangunan besar yang dilengkapi dengan suply air, dengan menyediakan 50.000 ekor unta untuk mendistribusikan air ke perumahan-perumahan rakyat.
 • 1403 -1421 M
  Muhammad Halabi, Sultan Utsmani kelima.
 • 1405 -1412 M
  Khalifah al-Musta’in Billah
 • 1412 -1441 M
  Khalifah al-Mu’tadhid Billah II
 • 1421 -1451 M
  Murad II, Sultan Usmaniyyah keenam.
 • 1422-1428 M
  Murad menaklukkan kembali kawasan yang ditaklukkan oleh Timurlenk.
  Ibn Hajar (wafat -1474 M)
 • 1431 M
  Albania ditaklukkan oleh Murad II
 • 1441-1450 M
  Khalifah al-Mustakfi Billah II
 • 1450 -1454 M
  Khalifah al-Qaim Bi Amrillah
 • 1451-1481 M
  Muhammad II. Sultan Utsmaniyah ketujuh.
 • 1453 M /857 H
  Konstantinopel (Istanbul) dibebaskan oleh Muhammad II, yang kemudian mendapat julukan al-Fatih yang berarti sang pembebas.
 • 1454-1479 M
  Khalifah al-Mustanjid Billah
 • 1458-1460 M
  Serbia (Yugoslavia) dibebaskan.
 • 1462 M
  Bosnia (Yugoslavia) dibebaskan.
 • 1479 -1487 M
  Khalifah al-Mutawakkil Alallah II
 • 1480 M
  Sebagian kepulauan Yunani ditaklukkan oleh Muhammad al-Fatih.
 • 1481 -1512 M
  Bayazid II, Sultan Utsmaniyyah Kedelapan.
 • 750-1517 M/132-923 H
  Kekhalifahan Abbasiyah (Lanjutan)
 • 1487 -1508 M
  Khalifah al-Mutamsik Billah
 • 1492 M/897 H
  1. Jatuhnya Granada.
  2. Inkuisisi Spanyol. Pemerintahan Islam di Spanyol berakhir.
  Imam as-Suyuti (1471 -1533 M)
 • 1508-1517 M
  Khalifah al-Mutawakkil ‘Alallah III
 • 1512 -1520 M
  Salim I, Sultan Utsmaniyyah kesembilan.
 • 1514 M
  Tabriz (Iran) ditaklukkan. Shah Ismail dikalahkan.
 • 1516 M
  Perang Marj Dabiq: Syria ditaklukkan oleh Bani Utsmaniyah.
 • 1517 -1520 M
  Khalifah Salim I
 • 1517 M
  1. AI-Mutawakkil turun dari jabatannya sebagai Khalifah untuk Salim I
  2. Perang al-Ahram: Mesir ditaklukkan oleh Utsmaniyyah.
 • 1520 -1566
  M Khalifah Sulaiman II
 • 1521 M
  1. Belgrade (Yugoslavia) ditaklukkan;
  2. Gereja terbesar telah diubah menjadi masjid di mana Khalifah Sulaiman mendirikan shalat Jum’at.
 • 1522 M
  Rhodesia ditaklukkan.
  Bidang Kesehatan
  •Bani ibn Thulun di Mesir memiliki Masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman, obat-obatan dan dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis.
  ••Khalifah Bani Umayyah banyak membangun Rumah Sakit yang disediakan untuk orang yang terkena Lepra dan Tuna Netra
 • 1526 M
  Buda (separuh dan Budapest, Hungari) dibuka; Raja Louis dibunuh.
 • 1527M
  Austria mengakuisisi Buda.
 • 1529 M
  1. Buda ditaklukkan kembali, Austria mundur.
  2. Vienna dikepung tanpa ditaklukkan.
 • 1517-1924 M/923-1349 H

Kekhalifahan Utsmaniyah

 • 1532 M
  Algeria dibebaskan oleh Utsmaniyah dari Spanyol.
 • 1534 M
  1. Tabriz ditaklukkan kembali.
  2. Utsmaniyah memerintah Bagdad.
 • 1535 M
  1. Tunisia dibebaskan oleh Utsmaniyah dari Spanyol.
  2. Pulau Crete ditaklukkan.
 • 1539 M
  Perdamaian dengan Austria yang setuju untuk membayar Jizyah.
 • 1541 M
  Pest (separuh Budapest, Hungaria) ditaklukkan Khilafah Islam. Raja Austria mudur.1543 M
  Niche (Selatan Francis) dibebaskan untuk waktu yang singkat.
 • 1549 M
  Sulaiman meminta Ibrahim al-Halabi untuk menulis sebuah buku berkenaan Perundangan Islam yang bertajuk Multaqa al-Abhur, Sulaiman di beri gelar sebagai Sulaiman al-Qanuni.
 • 1560 M
  Tentara laut Utsmaniyah mengalahkan Spanyol di Jerba.
 • 1565 M
  Pulau Malta dikepung.
 • 1566 M
  1. Szeged (Szigetva di Hungaria) ditaklukkan.
  2. Sulaiman sakit dan meninggal dunia ketika diambang kemenangan.
 • 1566-1 574 M Khalifah Salim II
 • 1568 M
  Austria setuju untuk meneruskan pembayaran Jizyah.
 • 1571 M
  1. Pulau Cyprus ditaklukkan.
  2. Paus menggabungkan Venice dan Spanyol untuk mengambil alih kembali Cyprus.
 • 1572 M
  Sponyol mengakuisisi Tunisia.
  Bidang Kesehatan
  •Bani Abbasyiah banyak mendirikan Rumah Sakit di Bagdad, Kairo, Damaskus dan mempopulerkan Rumah Sakit keliling.
  •Ar Razi orang pertama yang mengidentifikasi penyakit cacar dan campak dan menggeluti bidang operasi
  •Ibnu al-Haitsam ahli optik yang menemukan perbandingan antara sudat pemantulan (refleksi) dan pembiasan (refraksi)
 • 1573 M
  1. Perdamaian dengan Venice.
  2. Cyprus kembali kepangkuan Negara Islam, Venice membayar denda
  kemiliteran.1574 -1595 M Khalifah Murad III
 • 1575 M
  Polonia memilih untuk tinggal di bawah perlindungan Khilafah Islam.
 • 1577 M
  Kirghistan ditaklukkan.
 • 1578 M
  1. Portugis menyerang Magrib (Maroko)
  2. Maroko dibebaskan dari Portugis.
 • 1583 M
  Tajikistan dibebaskan.
 • 1590 M
  Sharwan, Luristan, dan Azerbaijan dibebaskan secara damai.
 • 1595-1603 M Khalifah Muhammad III
 • 1596 M
  Orlo (Hungaria) dibebaskan; Austria kalah.
 • 1603-1617 M Khalifah Ahmad I
 • 1606 M
  Perdamian dengan Austria. Austria berhenti membayar Jizyah.
 • 1617 -1618 M Khalifah Mustafa I (Pengangkatan Pertama)
 • 1618 M-1622 M Khalifah ‘Usman II
 • 1622M
  Golongan Inkishari (tentara khas) menjadi terlalu kuat dan berpengaruh dan mulai mengubah Khalifah sekehendak mereka.
 • 1622 M-1623 Khalifah Mustafa I (Pengangkatan Kedua)
 • 1623 M
  Shah Abbas menaklukkan Bagdad.
 • 1625 M
  1. Missionaris pertarna berada di Lebanon dan mulai meracuni
  pemahaman umat Islam terhadap Islam.
  2. Serangan Missionaris dimulai.
 • 1623 -1640 M Khalifah Murad IV
 • 1635 M
  Tabriz ditaklukkan kembali oleh Khilafah.
 • 1638 M
  Bagdad ditaklukkan kembali oleh Khilafah.
 • 1640 -1648 M Khalifah Ibrahim
 • 1645 M
  Pulau Crete ditaklukkan kembali.
 • 1648 -1687 M Khalifah Muhammad IV
 • 1663 M
  Kota Neohazel (Austria) ditaklukkan.
  Bidang Science & Technology (Ilmu Astronomi)
  •Surat jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir tentara Rusia dan mencari eksil ke Khalifah (30 Jumadil Awwal 1121 H/7 Agustus 1709 H)
  ••Pemberian izin dan ongkos kepada 30 keluarga Yunani yang telah berimigrasi ke Rusia namun ingin kembali ke wilayah khalifah, karena di Rusia mereka justru tidak sejahtera (13 Rabiul Akhir 1282/5 September 1865)
 • 1672 M
  1. Limburg ditaklukkan untukjangka waktu yang singkat.
  2. Polonia dikalahkan dan setuju untuk membayar Jizyah.
 • 1683 M
  Vienna dikepung untuk terakhir kali. Banyak kota-kotanya berhasil dibuka, tetapi Paus memanggil negeri-negeri Eropa untuk membantu Austria untuk mengalahkan kaum Muslim.
 • 1686 M
  Austria, Polonia, Venice, Malta, Rusia, dan Paus telah membuat perjanjian suci dan berhasil merampas kembali Budapest dan Neohazel.
 • 1687 -1691 M Khalifah Sulaiman II
 • 1688 M
  1. Samandriah, Qlumbaz, dan Belgrade lepas ke tangan musuh.
  2. Kaum Muslim kehilangan kontrol atas kota Udine & Niche di Eropa.
 • 1690 M
  Samandriah, Belgrade, Udine, dan Niche dirampas kembali.
 • 1691-1695 M Khalifah Ahmad II
 • 1695 -1703 M Khalifah Mustafa II
 • 1695-1703 M
  Khalifah Mustafa menyerang Rusia. Seluruh negara Eropa menyerang Negara Islam.
 • 1703-1730 M Khalifah Ahmad III
 • 1711 M
  Khalifah Mustafa mengepung Tzar Rusia tetapi panglima pasukan Muslim melakukan pengkhianatan kepada Khalifah karena uang dan membebaskan Tzar dengan satu perjanjian.
 • 1730 -1754 M Khalifah Mahmud I
 • 1737 M
  Rusia dan Austria dikalahkan oleh Islam.
 • 1739 M
  Perjanjian Belgrade dengan Rusia dan Austria; Belgrade dan banyak kawasan-kawasan lain diserahkan kepada Negara Islam.
 • 1754-1757 M Khalifah Utsman III
 • 1757-1773 M Khalifah Mustafa III
 • 1771 M
  Armada laut Russia ditumpaskan oleh armada laut Islam.
 • 1773-1789 M Khalifah Abdul Hamid I
 • 1773 M
  Rusia kalah di darat oleh kaum Muslim.
 • 1774 M
  Rusia mengalahkan kaum Muslim; perjanjian damai ditanda-tangani.
  Bidang Science & Technology (Ilmu Bumi)
  •Masa Khalifah al Makmun (abad XI Masehi) al Khawarizmi dan 99 orang asistennya membuat peta bumi sekaligus peta langit (peta dengan menggunakan petunjuk bintang), pada saat yang sama bangsa eropa masih berkeyakinan bumi itu datar.
  ••Pemetaan bumi (informasi alam, hasil bumi, dan barang tambang) dimulai abad IX oleh al Muqaddisi (Abu Abdulah – 985 M) sehingga tersusun ensiklopedi sederhana mengenai ilmu bumi.
 • 1784 -1787 M
  Rusia dan Austria merampas banyak kawasan dari wilayah kaum Muslim.
 • 1789-1807 M Khalifah Salim III
 • 1789 M
  1. Austria mengakuisisi Belgrade dan Serbia.
  2. Rusia mengakuisisi Bandar.
 • 1798 -1799 M
  Napoleon Bonaparte mengambil alih Mesir dan membawa masuk kebudayaan Francis.
 • 1790 M
  1. Perjanjian damai dengan Austria.
  2. Belgrade dan Serbia kembali ke pangkuan Negara Islam.
 • 1801 M
  Napoleon ditundukan di ‘Akka (Palestina).
 • 1801 M
  1. Napoleon dikalahkan di Iskandariah dalam Petempuran Laut Abu Qir
  2. Perjanjian damai dengan Prancis.
 • 1804 M
  Tentara Resmi dibentuk, disamping pasukan Inkishari.
 • 1806 M
  Rusia dan Inggris Menyerang Negara Islam.
 • 1807 – 1808 M Khalifah Mustafa, IV
 • 1807 M
  1. Inggris dikalahkan setelah mengepung Bosporus.
  2. Muhammad Ali mengalahkan Inggris di Rashid. Inggris
  meninggalkan Mesir seluruhnya.
  3. Perjanjian damai antara Prancis dan Rusia terhadap kaum Muslim.
 • 1808 – 1839 M Khalifah Mahmud II
 • 1817 M
  Serbia memisahkan diri dari Negara Islam.
 • 1826 M
  1. Revolusi Yunani gagal.
  2. Athena ditaklukkan.
  3. Tentara Inkishari dibubarkan, digantikan tentara resmi.
 • 1828 M
  1. Eropa membantu Yunani untuk memisahkan diri dari Negara Islam.
  2. Tentara resmi melawan Rusia.
  3. Rusia mengembalikan kembali banyak wilayah kepangkuan kaum Muslim setelah perjanjian damai.
 • 1830 M
  Prancis mengambil alih Aljazair.
  Khilafah mulai mengadopsi peraturan perundangan dari Hukum Eropa.
  Bidang Science & Technology (Ilmu Pasti / Matematika)
  •Al Khawarizmi menerbitkan bukunya yang termahsyur “Hisab al Jabar wa al Muqabalah” diterjemahkan ke Bahasa Latin dan menjadi rujukan/referensi Barat .
  ••Al Battani (858-929 M) ahli dalam al jabar yang digunakan dalam ilmu ukur sudut, menguraikan persamaan sin Q/cosQ dan menjabarkan lebih lanjut formulasi cos a = cos b cos c + sin b sin c cos a pada sebuah segitiga.

  Bidang Science & Technology (Ilmu Pasti / Matematika)
  • Abu al Wafa’(940-998) pakar matematik yang mengungkapkan teori sinus dalam kaitannya dengan segitiga bola, dan orang pertama menggunakan istilah tangent, cotangent, secant dan cosecant dalam ilmu ukur sudut.
  •• Jabir ibn Aflah (wafat 1150 M) dikenal barat dengan Geber, orang pertama yang menyusun formulasi cos B = cos b sin A, cos C = cos A cos B.
  Bidang Science & Technology (Ilmu Fisika)
  •Al Kindi (abad IX M) pakar Fisika yang menguraikan hasil eksperimen tentang cahaya, karyanya tentang fenomena optic diterjemahkan ke Bahasa Latin yang memberikan pengaruh besar dalam proses pendidikan Roger Bacon.
  ••Ibnu Haytam (965-1039 M) di barat dikenal dengan alhazen, pakar dalam bidang optic dan pencahayaan, 200 judul buku tentang optic dan pencahayaan dinisbatkan kepada beliau. Teorinya lebih dulu ada 5 abad sebelum teori yang sama dikeluarkan Torricelli. Beliau pula yang mulai melakukan eksperimen tentang gravitasi bumi jauh sebelum Newton merumuskan teorinya tentang gravitasi bumi.
  ••Badi’uz Zaman Ismail (al Jazari – awal abad XIII) membahas tentang mekanika dituangkan dalam buku yang berjudul Kitab fii ma’rifah, diuraikan didalamnya berbagai fenomena mekanika sederhana yang menjadi dasar bagi para sarjana modern dalam menyusun ilmu mekanika modern.
  Bidang Science & Technology (Ilmu Sejarah Alam)
  •Baghdad, Cairo, Cordova dll telah dibangun perkebunan (Botanical Garden) tempat untuk melakukan eksperimen para intelektual muslim.
  ••Abu Zakaria Yahya (Abad XI M) Pakar pertanian, menulis buku tentang pertanian berjudul Kitab al Falahah.
  ••Abu Ja’far al Qurthubi (1165 M) menyusun buku yang berisi seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai di daerah Andalusia dan Afrika Utara, setiap nama tumbuhan diberi nama Arab, Latin dan Barbar.
  ••Ibn Baythar (1248 M) melakukan eksperimen tentang rumput-rumputan dan berbagai jenis tumbuhan , kemudian menyusun 2 buah buku yang kemudian diterjemahkan ke Bahasa latin pada tahu 1759 di Cremona.
  ••Kaum Muslim turut memberikan andil bagi para pakar tumbuhan dan menyediakan informasi yang amat berguna mengenai sekitar 2000 jenis tumbuhan tumbuh-tumbuhan yang sebelumnya belum dikenal.
  ••Al Jahir pakar zology menulis buku berjudul Kitab al Hayawan yang menjelaskan anatomi sederhana, makanan, kebiasaan hidup, serta manfaat yang dapat diperoleh dari berbagai jenis hewan.
  ••Ad Damiri (1405 M) pakar zologi asal Mesir.
  1839 – 1861 M Khalifah Abdul Majid I
  1856 M
  Perang al-Qim; Prancis dan Inggris melawan Rusia.
  1860 M
  Prancis mengambil-alih Syria untuk menolong orang-orang Nasrani.
  Imam as-Syaukani (wafat 1873)

 • 1861 – 1876 M Khalifah Abdul Aziz I
 • 1861 M
  Prancis mundur dari Syria
 • 1864 M
  Serbia merdeka, akan tetapi masih dibawah perlindungan Negara Islam.
 • 1867 M
  Serbia merdeka; tentara kaum Muslim mundur sepenuhya.
 • 1869 – 1879 M
  Prancis menggali terusan Suez
 • 1876 – 1876 M Khalifah Murad V
 • 1876 – 1909 M Khalifah Abdul Hamid II
 • 1876 M
  1. Revolusi Bulgaria dengan bantuan Rusia gagal.
  2. Serbia menyerang kaum Muslim dengan bantuan Rusia, kaum
  Muslim mengalahkan mereka dan mengambil alih Bulgaria dan seluruh Serbia.
  1877 M
  1. Rusia dan Rumania dikalahkan setelah menyerang kaum Muslim.
  2. Rusia dan Hungaria mengambil alih Pleven (Bulgaria Utara).
  3. Rusia dikalahkan dan Kaisar dibebaskan. Rusia telah kalah sebanyak enam kali.
 • 1878 M
  1. Russia mengambil alih Sofia, Pleven, dan Edrine (Turki).
  2. Perjanjian damai dengan Rusia.
  3. Bulgaria dan Serbia merdeka.
  4. Edrine dan kawasan lain kaum Muslim kembali ke tangan kaum Muslim.
  5. Inggris mengambil alih Cyprus.
  6. Perjanjian Berlin, pihak Eropa membagi-bagikan tanah kaum
  Muslim.
 • 1909 – 1918 M Khalifah Muhammad V
  Khilafah dikontrol kaum Nasionalis Turki.
 • 1911 M
  Umat Islam Libya melawan Itali di Tripoli.
 • 1912 M
  Perang Balkan melawan yunani, Bulgaria, dan Serbia. Mereka merampas keseluruhan kawasan Muslim di Balkan.
 • 1913 M
  Pergerakan Sanusiyah yang berawal di Libya melawan Italia
 • 1914 – 1918 M
  Perang Dunia Pertama: Kaum Muslim kalah dalam perang tersebut dan Negara Islam semakin mengecil. Inggris merampas Palestine dan Trans-Yordan.
 • 1916 M
  1. Syarif Husayn di Makkah mengkhianati Khilafah
  dan bersekongkol dgn Prancis dan Inggris untuk menentang Khalifah
  2. Persetujuan Sykes-Picot oleh Kekuatan-kekuatan Eropa untuk menguasai tanah air kaum Muslim.
 • 1917 M
  Balfour, Perdana Menteri Inggris, berjanji akan memberikan orang Yahudi sebuah tanah air di Palestina.
 • 1918 -1922 M Khalifah Muhammad VI
 • 1920 M
  1. Mustafa Kemal (pengkhianat) mengepalai pemerintahan di Turki.
  2. Negara Islam dibagi-bagikan antara pihak-pihak yang bersekutu
  membangun pemerintahan Nasionalisme Arab dan Turki di seluruh kawasan yang diduduki. Kebanyakan negeri-negeri kaum Muslim menjadi koloni Barat.
 • 1922-1924 M Khalifah Abdul Majid II
 • 1922 M
  Kekuasaan Khalifah ditiadakan. Abdul Majid tidak memiliki kekuasaan.
 • 1923 M
  Mustafa Kemal (Pengkhianat) mendeklarasikan pendirian Republik Turki dan melarang azan dalam bahasa Arab.
 • 1924 M
  1. Ketiadaan Khilafah.
  2. Khilafah ditiadakan secara mutlak oleh Mustafa Kemal
  (Pengkhianat) dengan bantuan Penjajah Barat, berakhirlah pemerintahan Islam yg berusia 1,300 tahun. Nabi saw. bersabda (yang artinya): “Siapa saja mati tanpa bai’at (kepada khalifah) di pundaknya, maka matinya adalah mati Jahiliah.” (HR Muslim).
  3. Pergerakan Khilafah di India.
  4. Sekularisme diumumkan di Turki, Negara Islam secara resmi dibubarkan
 • 1925 M
  1. Pakaian Islam untuk laki-laki dan wanita diganti oleh pakaian Barat
  dalam upaya “pemodernan” di Turki. Hijab bagi wanita diharamkan
  2. Kalender dan cuti Islam ditiadakan di Turki.
  3. Perundangan keluarga Islam digantikan oleh produk Barat di Turki.
  4. Mustafa Kemal (Pengkhianat) mati akibat penyakit kelamin.
  Ketika saat kematiannya hampir tiba, dia menyarankan Duta Besar
  Inggris di Turki untuk menjadi Presiden Turki, namun Duta Besar tersebut menolak.
  1928 M
  1. Hassan al-Banna mendirikan al-lkhwan al-Muslimun di Mesir.
  2. Tulisan Arab diganti dengan huruf Latin di Turki.
 • 1939-1945 M
  Perang Dunia Kedua
 • 1941 M
  Pendirian Jamiat al-lslami oleh Maulana Abu Ala al-Maududi.
 • 1947 M
  Negara Pakistan muncul.
 • 1948 M
  Hilangnya sebagian besar tanah Palestina ke tangan Yahudi.
 • 1949 M
  Pengambilalihan kekuasaan Amerika yang pertama di Syria. Husni az-Zaim berkuasa.
 • 1952 M
  Jamal Abdul Naser berkuasa di Mesir melalui pengambilalihan kekuasaan yang diarsiteki Amerika.
 • 1953 M
  Taqiyuddin an-Nabhani mendirikan sebuah partai politik Hizbut Tahrir untuk mengembalikan kembali kehidupan Islam melalui Negara Khilafah.
 • 1956 M
  Inggris, Prancis, dan Israel menyerang Mesir. Sinai dan Gaza dikuasai oleh mereka. Mesir menerima resolusi PBB untuk menerima pasukan PBB berada di Sinai. Hal ini sebenarnya dirancang oleh Amerika.
 • 1960-an M
  Jamal Abdul Naser menyesatkan umat Islam dengan menyerukan Nasionalisme Arab.
 • 1967 M
  AI-Quds (Jerusalem), Tepi Barat, Gaza, dan Sinai dijajah oleh Israel.
 • 1968 M
  Pengambilalihan kekuasaan yang dirancang oleh Inggris di Irak, membawa Ahmad Hassan al-Bakar berkuasa. Awal kemunculan Sadam Hussein.
 • 1969 M Muammar Qadafi berkuasa di Libya melalui rancangan pihak Inggris.

1924 -???? M/1349-???? H Dunia Tanpa Khilafah !!!

 • 1970 M
  Peristiwa September Hitam, pembantaian di Yordan, ribuan telah terbunuh di tangan pihak bersenjata Raja Hussein Yordania dan Pasukan Bersenjata Arafat.
 • 1978 M
  1. Khomaini berkuasa di Iran melalui revolusi yang dirancang oleh
  Amerika.
  2. Taqiyuddin an-Nabhani (Pendiri Hizbut Tahrir) meninggal dunia.
 • 1979 M
  1. Soviet Russia menjajah Afganistan. Jutaan kaum Muslim terbunuh.
  Setelah kaum Muslim mengalahkan Soviet, pemimpin mereka mulai berperang sesama mereka.
  2. Sadam Hussein dari Irak memulai Perang Iran-Irak, ratusan ribu kaum Muslim terbunuh.
 • 1982 M
  1. Israel menyerang Lebanon. Mereka membantu militan Kristen untuk melakukan Pembantaian Sabra dan Shatila.
  2. Peperangan dan kelaparan mendominasi Afrika, disebabkan oleh kebijakan langsung yang dilaksanakan oleh Barat, Rusia, PBB, IMF, dan Bank Dunia. Ratusan ribu manusia terbunuh.
 • 1990 M
  Perang Teluk Kedua yang dipersiapkan dengan matang oleh Amerika. Ratusan ribu kaum Muslim tewas.
  1991 M
  1. Konferensi Madrid; Israel, PLO, Yordan, Syria, dan negara-negara lain bertemu melalui tekanan dari Amerika,
  bertujuan untuk contain Israel melalui proses damai.
  2. Kristen Serbia melakukan perang saudara, pemerkosaan,
  penyiksaan, dan pembantaian ribuan kaum Muslim di Bosnia.
  3. Masalah baru tak terpecahkan; Palestina, Kashmir, Afganistan,
  Bosnia, Burma, Filipina, Chechnya, China, India, Indonesia…
 • 1991 M
  Keruntuhan Uni Soviet. Sebuah kepastian dari kegagalan Marxisme. Amerika telah sukses dalam upayanya untuk memusnahkan Uni Soviet.
 • 1993 M
  Satu persetujuan telah ditandatangani antara Israel dengan PLO di Washington.
 • 1994 M
  1. Pembantaian Mesjid Hebron; seorang penduduk Yahudi telah
  membunuh kaum Muslim ketika mereka sedang shalat.
  2. Israel dan Yordania menandatangani perjanjian yang
  menyerahkan hak-hak kaum Muslim terhadap tanah air mereka.
 • 1996 M
  1. Israel menyerang Lebanon untuk menunda perlaksanaan perjanjiannya dengan PLO.
  2. Israel membuka terowongan al-Aqsa, sebagai satu lagi upaya untuk menunda perlaksanaan perjanjiannya.
  3. Taliban mengambilalih kekuasaan di Afghanistan. Satu lagi versi Islam yang keliru ditampakkan kepada dunia.
 • 2000 M
  Konferensi Khilafah I di Indonesia, diadakan di Jakarta yang dihadiri oleh sekitar 5.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
 • 2001 M
  1. Runtuhnya Gedung WTC di New York, serta Gedung Pentagon akibat ditabrak oleh pesawat terbang.
  2. Perang melawan terorisme (baca: Islam) dipropagandakan oleh AS
  ke seluruh dunia untuk membinasakan sel-sel aktivis Islam.
 • 2002 M
  1. AS menduduki Afganistan dan mendudukkan agennya Hamid Karzai sebagai Kepala Negara.
  2. Masiroh “Selamatkan Indonesia dengan Syariah” di Jakarta, Indonesia, diikuti sekitar 15.000 peserta, long march dari Monas ke depan gedung DPR/MPR.
 • 2003 M
  1. AS menjajah Irak, atas tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal yang hingga saat ini belum terbukti adanya.
  2. Konferensi Islam di Indonesia, dan seluruh negeri-negeri Muslim untuk menjaga kesatuan negeri-negeri Islam.
 • 2007 M – Diadakan Konferensi Khilafah Internasional namun tidak ada proses bai’at, sehingga masih terjadi kekosongan Khilafah.
 • 2009 M – Muktamar 8000 Ulama dilakukan di Indonesia untuk meneguhkan perjuangan mengembalikan Khilafah Islam.

2010 M – PERJUANGAN BELUM SELESAI ..!!

6 Tanggapan

 1. Sejarah perjuangan Islam dan perjalanan menuju khilaf tahun 2009

 2. “Sejarah perjuangan Islam dan perjalanan menuju khilaf tahun 2009”

  Bener juga ya, kita musti siap siap ber KHILAF ria tahun 2009 dengan memilih presiden atau wakil rakyat yang “salah”

 3. […] SEJARAH UMAT ISLAM TAHUN 570 ~ 2003 M […]

 4. sepertinya kita selalu terlena dengan kenangan bagaimana kebesaran kita di masa lalu, hingga masa depan seperti tembok besar yg tidak bisa di tembus

 5. Allahu Akbar!!!

 6. Bang Haji, tulisan tersebut di atas; bukan sejarah, tapi time line atau kronologis peristiwa. Bagus, menarik, dan inspiratif, dan tak mengejutkan Karen Amrstrong berkata, bahwa Islam adalah agama yang mensakralkan sejarah, artinya semua kehidupan direferensikan kepada masa lalu dan tentunya berikut tafsirannya.

  Salam kenal…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: