ADAM BUKAN MANUSIA PERTAMA ?


Ketika kita kelas 1 SMP ada pelajaran sejarah tentang manusia purba dan teori darwin bahwa manusia berasal dari monyet, maka serentak kita komplain ke guru2 kita bahwa manusia pertama itu Adam. Kemudian semua guru – guru sejarah tersebut secara kompak akan menjawab, “jangan hubungkan pelajaran ini dengan agama”. Inilah contoh doktrin Sekulerisme yang masuk kurikulum pendidikan.
Benarkah Adam manusia pertama ? Sekali lagi benarkah Adam manusia pertama ?Hampir semua orang yang kita tanya dengan pertanyaan “siapa manusia pertama di dunia ?” Dapat kita pastikan jawabannya adalah : Adam !

Sekedar nambah info dan pengetahuan, mari kita kaji dan cermati artikel menarik berjudul Mengenal Awal Kejadian Manusia yang Disampaikan pada Kajian Bulanan di Al Azhar Jakarta

Oleh : huttaqi

I. Masa-masa awal sejarah Manusia yang kita kenal Ada 3 Pendapat (mungkin lebih) tentang manusia pertama ini :

1. Pendapat Umum (Mayoritas) Bahwa Adam adalah manusia pertama

Beberapa dasar :
a. Allah berfirman :”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS An Nisa 1)

b. Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.(QS Al Baqarah: 30)Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!”(QS Al Baqarah :31)

2. Pendapat sebagian orang (Minoritas) bahwa Adam bukan manusia pertama

Dasar-dasar:a. Firman Allah“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.(QS Baqarah :30)

Pemahaman “Khalifah” itu dipahami bukan “wakil” melainkan diartikan sebagai “pengganti” dasarnya : Dia-lah yang menjadikan kamu (pengganti-pengganti) khalifah-khalifah di muka bumi. (QS Fathir:39)Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.(QS Yunus: 14)

Dalam Kitab Al Mufrodat Alfadhil Quran bab huruf kha hal. 157:“Dan yang dinamakan kholifah ialah ganti dari yang lainnya, sama juga yang diganti itu memang karena tidak hadir atau yang diganti itu karena mati atau yang diganti itu karena udzur,dll”

Atau di dalam tafsir ibnu Katsir (hal 104)“Yakni suatu kaum yang akan menggantikan satu sama lain, kurun demi kurun dan generasi demi generasi”.

Tetapi tidak dapat dipahami bahwa yang “digantikan” itu adalah Allah, sebab :Allah tidak berhalangan/udzur, tidak mati, dan bukannya tidak bisa melaksanakan,dll.Jika Adam itu menggantikan Allah maka dia harus memiliki sifat2 yang menyerupai Allah. Tidak mungkin sesuatu yang tidak sempurna menggantikan sesuatu yang sempurna. Demikian menurut ibnu Katsir.

Sedangkan “kholifah” dalam arti wakil, kata Ibnu Katsir, sudah pasti tidak bisa dipakai sebab manusia tidak layak sebagai wakil Allah, malah sebaliknya Allahlah sebagai khalifah atau wakil (penolong) dasarnya :“Cukuplah Allah menjadi Wakil (Penolong) kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”(Ali Imran:173, Hud:12, At Thalaq:3, An Nisa:81)Tidak ada satupun di alQuran maupun di Hadits Nabi yang mengatakan bahwa manusia merupakan Kholifatullah. Allah hanya menyebutkan “kholifah” saja.

Menurut Al Quran , Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu, ketika mereka berbuat kezaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. (QS Yunus:13-14)

2. Dari mana malaikat itu tahu bahwa “Kholifah” itu akan menumpahkan darah ?Allah berfirman di dalam Surat al-Baqarah :30″Wa idzqoola robbuka lil malaikati inni ja’ilun kholifah fil ardhi””Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat,”Sesungguhnya Aku akan menjadikan kholifah (Adam) dimuka bumi”.

“qooluu ataj’alu fiiha mayyufsidu fiiha wa yasfikuddimaa wa nahnunussabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak””Para malaikat bertanya,”Mengapa Engkau hendak menempatkan dipermukaanbumi orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah ?,sedang kami senantiasa bertasbih memuji dan mensucikanMu ?”qoola inni a’lamu maa laa ta’lamun”Allah berfirman,”Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui”

Perhatikanlah, bagaimana Malaikat bisa tahu bahwa “Adam adalah makhluk yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah” ?Ada 3 kemungkinan malaikat bisa tahu bahwa “Adam adalah makhluk yangakan membuat bencana dan menumpahkan darah”.1. Malaikat memiliki kemampuan melihat sesuatu yang akan terjadi.2. Malaikat diberitahu oleh Allah. 3. Malaikat sudah pernah melihat hal yang serupa itu terjadi.

kemungkinan yang pertama,”1. Malaikat memiliki kemampuan melihat sesuatu yang akan terjadi.”hal ini tidak mungkin sebab dibantah para malaikat sendiri di dalamayat alqur’an sendiri,QS Baqarah :32 “Qooluu subhanaka laa ilma lanaa illaa maa ‘alamtanaa innaka antalalimul hakiim””Para malaikat menjawab,”Maha suci Engkau Ya Allah, kami tidak mempunyai ilmu, hanya sebatas yang pernah Engkau ajarkan kepada kami.Sesungguhnya Engkau Maha Tahu dan Maha Bijaksana”Dari ayat tersebut di atas, jelas, bahwa malaikat tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan.

Kemungkinan yang ke 2,Malaikat mengetahui akan hal itu sebab diberitahu oleh Allah,Tetapi hal ini dibantah di dalam ayat tersebut yaitu, QS Al Baqarah:30 “qoola inni a’lamu maa laa ta’lamun”Allah berfirman,”Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang tidak kamuketahui”. Jadi dalam hal ini, Allah tidak memberitahu malaikat bahwa manusiaadalah makhluk yang membuat bencana dan menumpahkan darah.

Maka jelas, bahwa kemungkinan kemungkinan yang ketigalah yang berlaku,yaitu bahwa Malaikat bertanya kepada Allah,,”Mengapa Engkau hendak menempatkan dipermukaan bumi orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah ?,adalah sebab sudah pernah ada kejadian yang seperti itu.Sudah pernah ada makhluk yang seperti Adam, yaitu sudah pernah ada manusia sebelumnya.

3. Firman Allah :“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga `Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)” (QS Ali Imran:33)

4. Firman Allah : Sesungguhnya misal (penciptaan) `Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia.(QS Ali Imran:59)

Menurut ilmu pengetahuan :

a. Di puncak Big Hill Pegunungan Cumberland di Jackson County Kentucky, terletak lapisan batu pasir dari zaman karbon. Di tahun 1880-an batu itu dilindas roda kereta yang lewat sehingga suatu ketika permukaan batunya pecah. Ketika remukan akibat pecahan itu sudah tidak menutupi lagi, sederetan jejak ditemukan di atas lapisan karbon berusia sekitar 300 Juta tahun (sebelum perkiraan waktu adanya Adam), Jejak-jejak yang ditemukan adalah dua jejak manusia, ukuran baik, ibu jari terbuka lebar dan mempunyai tanda yang amat jelas. Jejak ini diperiksa oleh PRof. JF Brown dari Berea College,Kentucky. (kutipan dari The American Antiquarian, 7:39, Januari 1885)

b. Sepasang jejak kaki manusia (ada fotonya, sama dengan jejak kaki manusia biasa bentuknya) pernah menghiasi lempengan batu kapur di tepi barat Sungai Mississippi di St. Louis. Di tahun 1816 atau 1817, lempengan itu digali dari posisinya dan dipindahkan oleh Bp. George Rappe ke desa Harmony (sekarangNew Harmony Indiana). Panjang jejak itu 10 inc dan lebar 4 inc di jari kaki, terpisah 6 inc di tumit, dan 13 inc di jari kakinya, menurut laporan Henry R. Schoolcraft, “jari-jari kaki amat terbentang, dan telapak kakinya rata seperti yang akan terjadi pada mereka yang terbiasa lama tidak mengenakan sepatu. Walaupun keadaannya seperti itu, jejak tersebut mencolok amat alami, menunjukkan rincian otot, dan membengkaknya tumit serta jari-jari kaki, dengan ketepatan dan kebenaran alami, yang tidak dapat saya salin, dengan tepat, dalam gambar ini…. (maaf gambar tidak bisa saya scan) Penelitian dari segala segi akan menjamin kesimpulan bahwa jejak ini terbuat pada waktu batu ini masih cukup lunak sehingga tekanan akan membentuk jejak tersebut dan bahwa jejak kaki ini alami dan asli. Dalam skema geologi, batu kapur ini mengeras sekitar 270 juta tahun yang lalu (jauh sebelum perkiraan adanya Adam). Batu dan jejak kaki dikatakan mengalami bukti keausandan penuaan yang sama. (dikutip dari The American Journal of Science and Arts,1:5:223-31,1882)

c. Fosil jejak kaki yang mungkin tertua yang sudah tersingkap ditemukan di bulan Juni 1968 oleh William J. Meister seorang kolektor fosil. Diperkirakan jejak kaki itu berumur sekitar 300-600 juta tahun yang lalu juga dengan bukti pendukung adanya seekor tribolet yang ada jejak fosilnya di bawahnya (seolah tribolet itu terinjak jejak kaki tsb). Tribolet adalah invertebrata laut berukuran kecil, kerabat dari udang dan kepiting yang banyak dijumpai sekitar 320 juta tahun yang lalu sebelum punah 280 juta tahun yang lalu. Hal yang sangat aneh, adalah jejak kaki manusia itu mengenakan alas kaki sederhana…. Ditemukan di Antelope Spring, 43 mil di barat Delta, Utah. (Ada gambarnya tapi tidak saya scan)Tanggal 20 Juli 1968, seorang geologi dari Tucson Arizona Dr. Clifford Burdick, meneliti jejak itu dan ditemukan jejak menumpuk di atas alas kaki itu seperti jejak seorang anak-anak. (kutipan Creation Research Society Quarterly, Desember 1968) dan masih banyak bukti-bukti penemuan tentang jejak kaki yang berumur puluhan juta bahkan ratusan juta tahun yang lalu.Perkiraan adanya Adam menurut Doktor Adil Thoha Yunus di dalam bukunya, Hayat Al-Anbiya Bayna Haqoiq at Tarikh wa al Mukasyafat Al-Atsariyyah al-Jadidah) adalah sekitar 600 tahun sebelum masehi, ini didasarkan keterangan dari kitab Taurat yang tertua, transkrip Yunani yaitu masa antara Adam sampai al Masih, tepatnya adalah 5872 tahun.

3. Pendapat lain tentang manusia pertama:

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an :1. Ya ayyuhannaasuttaquu Robbakumul ladzii kholaqokum min nafsin waahidatin wa kholaqo minhaa zaujahaa wabats-tsa minhumaa rijaalan katsiiron wa nisaa-an (Q.S.4, An-Nisa’ :1). Artinya : Wahai seluruh manusia, takutlah kamu semua kepada Tuhan mu yang menciptakan kamu semua dari DIRI YANG SATU(berjenis wanita) dan dari wanita yang satu itu Allah menjadikan suaminya kemudian dari wanita dan laki-laki kedua-nya itu Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.2. Huwalladzii Kholaqokum Min nafsin Waahidatin, wa ja’ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. (Q.S.7, Al-A’rof :189). Artinya : Dialah yang telah menciptakan kamu dari DIRI YANG SATU(wanita) dan dari pada wanita itu dijadikannya suaminya.3. Huwalladzii ansya-akum min nafsin waahidatin….. (Q.S.6, Al-An’am : 98). Artinya : Dan Dialah yang menciptakan kamu dari DIRI YANG SATU (berjenis wanita).4. Kholaqokum min nafsin waahidatin tsumma ja’ala minha zaujahaa.. (Q.S.39, Az Zumar :6). Artinya : Dia menciptakan kamu dari DIRI YANG SATU (wanita) kemudian dijadikan dari wanita yang satu itu suaminya.Dalam ayat-ayat tersebut di atas ada kalimat “…Nafsin Waahidatin..” yang artinya “…diri yang satu..”. Waahidun artinya satu dan Waahidatun artinya juga satu.Tetapi di ayat Qur’an itu dipilih oleh Allah adalah kalimat (kata) Waahidatun yakni ada huruf ” TA” marbuthoh-nya, yakni SEBAGAI TANDA WANITA.

Jadi ini menurut Al-Qur’an surat An Nisa’, Surat Al-Arof, Surat Az-Zumar dan Surat Al-An’am bahwa MANUSIA PERTAMA ITU BERJENIS WANITA bukan laki-laki. Dan kalau begitu manusia pertama bukan lah Adam karena Adam itu seorang laki-laki. Tentang nama manusia pertama yang berjenis wanita ini tidak ada keterangan dalam Qur’an.Setelah manusia pertama yang berjenis wanita/perempuan itu kemudian Allah menciptakan manusia yang ke dua. Adapun manusia yang kedua adalah berjenis laki-laki yang namanya juga tidak diterangkan dalam Al-Qur’an.

Jadi manusia pertama yang berjenis wanita itu hamil atas kuasa Allah (tanpa suami) lalu melahirkan seorang anak laki-laki yakni sebagai manusia kedua. Yang kemudian anak laki-laki tersebut setelah dewasa menjadi suami dari manusia pertama.Perhatikan kalimat ,” wakholaqo minha zaujaha “Dalam ayat itu ada kata , ” MINHA ” artinya dari orang yang satu berjenis wanita. Seandainya manusia pertama itu laki-laki maka kalimatnya ialah ” MINHU” tetapi di ayat-ayat itu memakai kalimat,” MINHA” yang berarti wanita.Kemudian kalimat ” ZAUJAHAA” artinya Suami nya (wanita).

Terlihat jelas bahwa manusia pertama adalah wanita kemudian manusia ke dua adalah berjenis laki-laki. Kalau seandainya manusia pertama itu laki-laki maka kalimat nya dalam Qur’an bukanlah ” Wakholaqo Minhaa Zaujahaa” tetapi berbunyi ,” Wakholaqo Minhu Zaujahu “. Sebab “HU” itu dhomir laki-laki dan “HAA” itu dhomirnya wanita.Dan dalam AL-QUR’AN tetap memakai ” MINHA ZAUJAHAA”.Setelah tercipta manusia pertama berjenis wanita kemudian melahirkan seorang manusia berjenis laki-laki dan manusia kedua ini menjadi suami manusia pertama kemudian berkembanglah dari dua manusia itu laki-laki dan wanita yang banyak.

II. Manusia keturunan Adam

Allah berfirman,“Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah liat. Kemudian Kami jadikan dia air mani yang tersimpan dalam tempat yang kukuh sekali. Kemudian Kami jadikan ‘alaqoh’ kemudian ‘alaqoh’ Kamu jadikan gumpalan (janin) dan gumpalan itu Kami jadikan tulang belulang dan tulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami kembangkan menjadi makhluk lain lagi dan Kami tidak melalaikan ciptaan Kami”(QS Al Mukminun 12-14)

Perkataan Arab “Alaqah” mempunyai tiga arti. Arti pertama adalah “lintah”. Arti kedua adalah “barang yang mengambang” dan yang ketiga “segumpal darah”Menurut penyelidikan Profesor Moore, ia adalah Profesor Emeritus dalam Anatomi dan Sell Biologi di Universitas Toronto Kanada, ahli ilmu biologi, ditemukan bahwa :1. Lintah air tawar sama penampakannya dengan embrio dalam tingkat alaqah ini.2. Arti kedua adalah “barang mengambang”, inilah yang dapat kita lihat ketika embrio selama fase alawah menempel pada uterus (rahim) ibu.3. Arti ketiga adalah “gumpalan darah”, menurut penelitian Profesor tersebut, di dalam fase alawah ini terjadi proses internal pembentukan darah seperti dalam tabung tertutup. Darah terperangkap dalam tabung2 tertutup membentuk menjadi gumapalan-gumapalan darah.Dan ketiga arti itu diwakili oleh satu kata saja yaitu “alaqoh” dan tiga makna itu bisa dipakai tanpa ada satupun arti “alaqoh” yang tertolak.

Allah berfirman :Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya rohKu; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya”.(QS As Shaad : 72).

Allah juga berfirman :Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya rohNya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.(QS As Sajdah :9).Demikian saya kutip secara lengkap artikel “Mengenal Awal Kejadian Manusia”.

Sumber : http://www.huttaqi.com/artikel.php?id_isi=560&id_ttl=142&flag=0

4 Tanggapan

 1. hati-hati menafsirkan ayat, dalam al-Qur’an semua ayat tentang “nafs” atau “jiwa” itu didhomirkan dengan dhomir muannats, bukan mudzakkar, bukan berarti “nafs” tersebut adalah wanita.

  tafsirnya jadi rancu jika seandainya si wanita melahirkan anak, kemudian berhubungan intim dengan anaknya sendiri..

  liat surah al-fajr, “yaa ayyatuha nnafsu al muthmainnah.., ” kenapa bukan muthmain aja? krna memang semua nash tentang “nafs” atau “jiwa” itu didhomirkan dengan muannats, namun itu bukan berarti jantan atau betina.

  yang benar, Allah menciptakan “nafs” adam kemudian menciptakan pasangan dari “nafs” adam tersebut pasangannya, yaitu hawa, barulah mereka menikah.

  hati-hati pak. pemikiranmu bisa menyesatkan kalo tanpa pendapat para ulama yang kompeten dibidangnya.. ckckck…

 2. yang terpenting sekarang bukan masalah siapa orang pertama yang di ciptakan oleh Allah,akan tetapi bagaimana kita bisa mengenal Allah lebih nyata dengan rasa yang di berikan Allah kepada kita (Manusia),sehingga ibadah kita bisa sesuai dengan ridho Allah SWT, ibadalah karena Allah. karena Allah sudah bersabda pada waktunya nanti banyak manusia yang Ahli ibadah tapi dia masuk Neraka karena Ibadahnya di tolak oleh Allah SWT. ibadah yang di tolak oleh Allah adalah ibadah yang di lakukan bukan karena Allah melainkan karena yang lain(makluq)

 3. (Q.S.4, An-Nisa’ :1). Artinya : Wahai seluruh manusia, takutlah kamu semua kepada Tuhan mu yang menciptakan kamu semua dari DIRI YANG SATU(berjenis wanita) Anda telah mengalabui iman orang yg telah beriman. tak pernah ada ayat al-qur’an yg memberi dalam kolom bertuliskan yang satu berjenis wanita. anda perlu mengoreksi lagi ayat al-qur’an yg anda miliki . perlu diketahui ayat ini turun setelah allah menciptakan manusia dari tulang rusuk adam laki-laki menjadikan seorang wanita dan dari wanita itulah itu akan berketurunan yg berasal dari tetesan air mani. tapi satu manusia yg tercipta tanpa air mani setelah ada adam =laki-laki dan siti hawa =wanita yaitu penciptaan nabi isa al-masih. dia tercipta langsung dari roh kudus dengan perantaraan kalimat allah KUNFAYAN= jadi maka jadilah. 085241122308 (Rabbal Alamin)

 4. Siapapun diperbolehkan dan bisa menafsir karena daya analisanya, hortmati saja dulu, adapun benar atau tidaknya tergantung filterisasi masing2, mengapa dinenaskan bertafsir..? karena baik Ayat2 tersurat maupun tersirat di ciptakan agar manusia mau berfikir untuk mencari kebenaran yang hakikinya.. Jangan meremehkan daya analisya manusia sapa saja, karena bisa jadi dikemudian hari ini justru yang benar.. itupun tidak kalian ketehui bukan… Berterimakasihlah pada yg berfikir dan berakal. karena hasil pemikiranya bisa menjadi Opini bukan doktrin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: